Monday, April 30, 2018

ΘΕΟΥ ΘΕΑ Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας Ντοκιμαντέρ elder Efraim Arizona Documentary 2018 Original video
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΘΕΟΥ ΘΕΑ ( ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΘΕΑ ΘΕΙΟΝ ΘΑΥΜΑ ΘΘΘΘ ) ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΙΝΤΗ
https://www.youtube.com/watch?v=Mz0W-bpgByw

Friday, April 27, 2018

Εις την Βασιλείαν του Θεού δεν εισέρχονται αμετανόητοι... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Εις την Βασιλείαν του Θεού δεν εισέρχονται αμετανόητοι, αλλά αμαρτωλοί δια μετανοίας και δακρύων μεταποιούμενοι. 
Τίποτε δεν βοηθεί τον άνθρωπον να πολεμήση, να νικήση τα πάθη τόσον, όσον η αδιάλειπτος νοερά προσευχή.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Man is easily corrupted; he falls easily; ( Elder Ephraim of Arizona )

Man is easily corrupted; he falls easily; he is changeable, mutable, prone to fall. GOD knows this because HE formed us. HE made us human. But HE also gave us the grace to repent; HE has given us the power to arise. Why didn't you do this? When HE reproves you through your conscience and exhorts you through the Scriptures to repent, and you do not do so, then the condemnation and punishment begin.

Elder Ephraim of Arizona

Monday, April 23, 2018

Όταν έλθη ο Κύριός μας εις τον καθωρισμένον χρόνον, δια να κρίνη τον κόσμον... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Τα χρόνια κυλούν, ανακυκλώνονται οι ενιαυτοί και ημέρα τη ημέρα όλον και φθάνομεν εις το τέρμα έκαστος του βίου του. Ο πολύτιμος χρόνος κυλά και φεύγει προ των οφθαλμών μας, χωρίς βέβαια να γνωρίζωμεν, τι μας φεύγει απαρατήρητον, διότι εάν ήξευρε το παιδάκι την αξίαν του χρυσού, δεν θα επροτίμα αντί τούτου μίαν πτωχήν καραμέλλαν! Ουχί τούτο αληθεύει εν τοις ανθρώποις και πρώτον εις εμέ;
 
Όταν έλθη ο Κύριός μας εις τον καθωρισμένον χρόνον, δια να κρίνη τον κόσμον, όταν οι ουρανοί θα τυλίγωνται ως ρολός χάρτου και η γη, η οποία κατεμολύνθη υπό των κατοικούντων εν αυτή θα ανακαινίζεται, όταν ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες, θα πίπτουν όπως τα φθινοπωρινά φύλλα, όταν εν τη φωνή της παγκοσμίου σάλπιγγος θα ανασυγκροτούνται τα διεσκορπισμένα ξηρά οστέα και θα αναβαίνουν σάρκες και ζωή εν αυτοίς, όταν τα αγγελικά τάγματα θα καταλαμβάνουν εις το αχανές του ουρανού τάξιν τιμητικήν δια τον ερχόμενον φοβερόν Κριτήν, όταν θα ξεχωρίζουν από το άπειρον πλήθος των αναστημένων ανθρώπων μικραί νεφέλαι αίρουσαι εν εαυταίς τας αγίας και σωζομένας προσωπικότητας εις υπάντησιν του Κυρίου εις αέρα, τότε βλέποντες όλα ταύτα οι κάτω εναπομείναντες άνθρωποι, ουχί θα κλαύσουν πικρότατα και θα κτυπούν τον εαυτόν των απελπιστικά αναλογιζόμενοι ότι εσπατάλησαν τον πολυτιμότατον τούτον καιρόν εις τρυφάς, εις μέθας, εις απόκτησιν πλούτου, εις αθεμίτους πράξεις, εις φιλαργυρίας και εις παν αμαρτημα, το οποίον τώρα τους καταδικάζει εις την πλέον ελεεινήν και αξιοθρήνητον ταύτην κατάστασιν; 
Ουχί περιπαθώς θα ζητήσουν να είχον χρόνον μικρόν, να τρέξουν εις τους πτωχούς, εις τους αρρώστους και εις κάθε δυστυχή, ώστε και αυτοί να ακούσουν την γλυκείαν φωνήν του Κυρίου την λέγουσαν: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου… κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν… επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν…γυμνός και περιεβάλετέ με κ.λ.π.» (Ματθ. 25, 34).

Αλλά κάποτε τα ήκουσαν εις την ζωήν των, εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια. Δια τούτο και το κατακόρυφον της απογνώσεως θα τους καταλάβη. Θα ζητήσουν, θα επιθυμήσουν σφόδρα τον θάνατον ως εξιλαστήριον των απείρων αυτών δεινών. Δυστυχώς ουχ ευρήσουσι, διότι τα πάντα μετεστοιχειώθησαν εις την αθανασίαν! (Πάντα ταύτα δι’ εμέ…).
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Thursday, April 19, 2018

Πρόσεχε, παιδί μου, να μη κρίνης ουδεμίαν ψυχήν... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Πρόσεχε, παιδί μου, να μη κρίνης ουδεμίαν ψυχήν, διότι εις τον κρίνοντα τον πλησίον παραχωρεί ο Θεός και πίπτει, δια να μάθη να συμπαθή τον ασθενή αδελφόν του. Όλους, μας στηρίζει το έλεος του Θεού και εάν υπερηφανευθώμεν, σηκώνει ο Θεός την χάριν Του και γινόμεθα ημείς χειρότεροι των άλλων. Άλλο το να κατακρίνη κανείς και άλλο το να πολεμήται εις την κατάκρισιν. Το να κατακρίνη είναι δεινόν πάθος, το να πολεμήται όμως και να αντιπολεμή, τούτο στεφάνων αιτία.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Man comes into the light of this world crying, he passes his life in weeping and sorrows, and he leaves the world in tears and pain. ( Elder Ephraim of Arizona )

Man comes into the light of this world crying, he passes his life in weeping and sorrows, and he leaves the world in tears and pain. O vanity of vanities! 
The dream vanishes, and man awakens into the reality of the true life. No one notices how this vain life flows by, the years pass, the months roll by, the hours disappear, the moments slip by imperceptibly, and then without any warning, the telegram comes: “Put your house in order, for you will die; you will live no longer!” (Is. 38:1 ). 

Then the deception is uncovered, and a person dying realizes what an important role the world played for him. He feels regret and distress; he yearns for the time that is gone; he would give all his wealth to buy one day in order to repent and receive communion. Unfortunately, though, not one favor is given to him. Previously, time was at his disposal for years; he, however, wasted it in business, in bars, in cinemas, and in every shameful desire. 

Wise is the merchant who realized the deceit of this temporal life, became wise, and sent his merchandise to heaven before the fair of life ended, in order to find it there in the treasuries of the heavenly city of God with accrued interest and dividends. 

Blessed is that wise man, for he will live the painless and blessed life unto the ages of ages, while the unwise, the drunkards, the greedy, the lovers of money, the lewd, the murderers, and the rest of my fellow-sinners , of whom I am the first, will be thrown into the furnace of unquenchable fire! Now that the sun is shining and the day casts its sweet light upon us, let us walk quickly along the road of our correction, before the night of the future afterlife overtakes us, at which time we shall no longer be able to walk. “Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation” (2 Cor. 6:2 ), cries the Apostle Paul in his immortal words.

Elder Ephraim of Arizona

Monday, April 16, 2018

Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμη. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )


Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμη. 
Παίρνει το κάρβουνο και το κάνει διαμάντι. Παίρνει τον λύκο και τον κάνει αρνί.
 Παίρνει τον άγριο και τον κάνει άγιο. 
Παίρνει τον αιματοβαμμένο ληστή και τον κάνει πρώτο κάτοικο του Παραδείσου. 
Ακριβώς, επειδή έχει τέτοια δύναμι η μετάνοια, γι' αυτό ο Διάβολος αγωνίζεται ν' αποτρέψη τον άνθρωπο από την μετάνοια. Έτσι εξηγούνται οι αντιρρήσεις πολλών ανθρώπων ως προς την μετάνοια και την εξομολόγησι.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Thursday, April 12, 2018

Αγάπην προς τον πνευματικόν σας οδηγόν ... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Κρατείτε μετ’ επιστήμης και επιμελείας την πίστιν και την αγάπην προς τον πνευματικόν σας οδηγόν, διότι εδώ έγκειται η ζωή και ο θάνατος της ψυχής. Μη λυπήτε τον εν Χριστώ πατέρα σας, εάν θέλετε να ιδήτε πρόσωπον Θεού, εκείνος που τον λυπεί να ηξεύρη ότι λυπεί τον Χριστόν, και πως θα ίδη τον Χριστόν, όταν αποθάνη;


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Monday, April 9, 2018

Η υπομονή είναι το μοναδικόν διαμάντι, που ομορφαίνει τον Χριστιανόν... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Δεν πρέπει να ξενιζώμεθα, που μας πολεμούν τα πάθη και αι ασθένειαι, αλλά να παρακαλώμεν τον Θεόν, να μας δοθή υπομονή, αυτό το μέγα βάλσαμον τόσον των ψυχικών, όσον και των σωματικών πληγών. Η υπομονή είναι το μοναδικόν διαμάντι, που ομορφαίνει τον Χριστιανόν και ομαλόν ποιεί τον σκληρόν δρόμον της σωτηρίας μας. 
Η υπομονή είναι η ανδρεία της ψυχής, το στήριγμα, η βαθειά ρίζα, που βαστάζει το δένδρον, όταν το δέρουν οι άνεμοι και κυλούν οι ποταμοί. Όταν πέσης, έγειρε και όταν αμαρτήσης, μετανόησον, μόνον ποτέ μην εισχωρήση το φαρμάκι της απελπισίας εις την καρδίαν σου βλέποντας το μέγα πέλαγος της ευσπλαγχνίας του Θεού. Όσα και εάν αμαρτήση κανείς, χάνονται και εξαφανίζονται εις το πέλαγος της αγαθότητος του Θεού.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

When we have taken care to purify our soul, the God of glory will dwell in it ... ( Elder Ephraim of Arizona )

The greatest temple, in which God delights to dwell, is that which He skillfully crafted with His own hands,our entire being, our soul, as long as it is pure. Purity of heart consists in the nous being free from evil thoughts, from which evil and passionate feelings originate which cause the body to be passionately excited. For it is then that both soul and body are defiled, and to a certain degree their purity and spotlessness are lost. 

The first evil and passionate thought,but primarily the corresponding passionate fantasy, is the starting point of all forms of sin. No sin occurs in deed if an evil thought does not precede it by means of the imagination. Therefore, in order to attain the greatest good, purity in the full sense of the word,we need to purify our nous from sinful imaginations and thoughts. Only in this way is purity acquired with a firm foundation. 

If we want to stop doing evil deeds without paying attention to our inward thoughts, we labor in vain. When we have taken care to purify our soul, the God of glory will dwell in it and it will become His holy and luxurious temple, giving forth the fragrance of the incense of unceasing prayer to Him. 

Elder Ephraim of Arizona

Saturday, April 7, 2018

Tuesday, April 3, 2018

Θαυμαστό γεγονός με τον Γέροντα Εφραιμ τον ΑριζονιτηΧθες 20 Μαρτιου 2018 με πήρε από Ελλάδα ένας άγνωστος νεαρός, νιόπαντρος, μου λεει: Είμαι Αθήνα για δουλειές, μένω Κρήτη, κ το βράδυ που ξάπλωσα να κοιμηθώ έβαλα στο YouTube Να ακούσω μια ομιλία του Γέροντα κ αποκοιμήθηκα. Τον βλέπω στον ύπνο κ μου λέει το παιδί να προσέξεις. Ξύπνησα με δέος κ προβληματισμό για ποιό παιδί. Σκέφτηκα ότι η γυναίκα μου είναι έγκυος κ μου το έκρυψε κ ίσως θέλει να κάνει έκτρωση κ με ειδοποίησε ο Γέροντας. Πρωΐ πρωί της τηλεφωνώ κ την ρώτησα αν είναι έγκυος κ το παραδέχθηκε κ ζητούσε συγγνώμη που το έκρυψε γιατί είχε σκοπό Μόλις έφευγα από Κρήτη να το έκανε έκτρωση για να μη μεγαλώνει παιδί τόσο νέα. Της είπα σε παίρνω γιατί μου το είπε ο γερ. Εφραίμ το βράδυ στον ύπνο μου. Ναι λέει σήμερα στις 7 είχα ραντεβού με τον γιατρό. Τώρα δεν πρόκειται να το κάνω.
Πήρε ο καϋμενος κ έκλαιγε με ευχαριστίες προς τον Θεό που έστειλε τον Γέροντα κ γλύτωσε το μωρό τους.
Π.Ιωσηφ
https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.ca/2018/04/blog-post_13.html
https://apantaortodoxias.blogspot.ca/2018/03/blog-post_531.html