Tuesday, February 27, 2018

Sin, as a hook camouflaged with the suitable pleasure, comes craftily as something sweet and charming.. ( Elder Ephraim of Arizona )


Sin, as a hook camouflaged with the suitable pleasure, comes craftily as something sweet and charming to the tongue in order to attack the soul.
 However, he who has been lured by the momentary pleasure and its comfort will find it more bitter than poison and more destructive than a pestilent disease in his soul.


Elder Ephraim of Arizona

Friday, February 23, 2018

Η ευχή, τους τονώνει εις τον αγώνα τον πνευματικόν.. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Γνωρίζω χιλιάδας ψυχάς εις τον κόσμον, εις όλον θα έλεγα τον κόσμον, όπου βιάζουν τον εαυτόν των εις την ευχήν με θαυμαστά αποτελέσματα. 
Η ευχή, τους τονώνει εις τον αγώνα τον πνευματικόν, τους φωτίζει μέσα των και κάμνουν βαθείαν εξομολόγησιν, ειλικρινή και πικραμένοι από τους λογισμούς και πειρασμούς που ξεσηκώνει η ευχή, τρέχουν με λαχτάρα εις τα Άχραντα Μυστήρια. 
Και πάλιν εις τον αγώνα με τους λογισμούς και τα πάθη και πάλιν εις τα Μυστήρια. Και δεν ημπορούν πλέον να κάμουν χωρίς την ευχήν.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Tuesday, February 20, 2018

Do not feed your passions by yielding to them ( Elder Ephraim of Arizona )

Do not feed your passions by yielding to them, so that you do not suffer pain and affliction later! Labor now, as much as you can, because otherwise, if the passions are not tended to, in time they become second nature, and then try and deal with them! 
Whereas now, if you fight against them lawfully, as we advise you, you will be freed and will have happiness by the grace of God.


Elder Ephraim of Arizona

Friday, February 16, 2018

Κοπίασον τώρα, όσον ημπορείς.. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Μη τα τροφοδοτής τα πάθη σου με τας υποχωρήσεις, δια να μην υπομένης εις το ύστερον πόνους και θλίψεις! 
Κοπίασον τώρα, όσον ημπορείς, διότι με τον χρόνον, όταν τα πάθη δεν τύχουν επιμελείας, καταλαμβάνουν θέσιν δευτέρας φύσεως και «άντε τρέξε τότε να τα κάνης καλά!» 
Ενώ τώρα, εάν τα καταπολεμήσης νόμιμα καθώς σε συμβουλεύομεν, θα ελευθερωθής και θα νοιώθης ευτυχισμένος αντάμα με την χάριν του Θεού.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης 

Our precious time rolls by and disappears before our eyes... ( Elder Ephraim of Arizona )

The years roll by and pass, and day by day each one of us draws closer and closer to the end of this life. Our precious time rolls by and disappears before our eyes, without our realizing, of course, what is escaping us unnoticed. For if the little child knew the worth of gold, he would not prefer to have a cheap candy instead. Doesn’t this also hold true for people, and above all for me? 
When our Lord comes at the appointed time to judge the world; when the heavens are rolled up like a piece of paper, and the earth, which has been thoroughly defiled by those dwelling upon it, is renewed; when the sun, the moon, and the stars fall like autumn leaves; when the trumpet resounds throughout the entire world, and the scattered dry bones are reconstructed and flesh and life come upon them (vid. EZ. 37:1-14 ); when the ranks of the angels will gather in the vastness of heaven in honor of the fearful Judge Who is to come; when small clouds rise up from the infinite multitude of resurrected people and lift upon themselves the holy and saved people to meet the Lord in the air, then those who have remained below and see all these things will weep most bitterly and beat their breasts in despair, reflecting that they wasted their precious time here in pleasures, in drunkenness, in acquiring wealth, in illicit deeds, in avarice, and in every sin, which now condemn them to this most pitiful and lamentable condition of theirs. 
Will they not pathetically seek to have a little time to run to the poor, to the sick, and to every destitute person, so that they also might hear the sweet voice of the Lord saying to them, “Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you… for I was hungry and you gave Me food… I was naked and you clothed Me, etc.”? (Mt. 25:34-36 ). At some time in their lives they heard these things. 
However, in Hades there is no repentance. For this reason, the utmost despair will seize them. They will seek death; they will have a burning desire for it to deliver them from their boundless sufferings, but unfortunately they will not find it, for everything will have already been transformed into immortality! (All this holds true for me….).
Elder Ephraim of Arizona

Tuesday, February 13, 2018

Έκτρωση και γυναίκες... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

                       Προσοχή στα λόγια μας!

  Μερικές γυναίκες, που θέλουν να κάνουν έκτρωση, πάνε και συμβουλεύονται: «Τι να κάνω βρε αδελφή;»

«Τι θες και το κρατάς, τόσα παιδιά έχεις, δεν το ρίχνεις!»

Αυτή λίγο ήθελε, ήταν κατά το ήμισυ αποφασισμένη. Συμπλήρωσε και το άλλο μισό η άλλη με τον λόγο της και πάει, ρίχνει το παιδί και γίνεται ο φόνος! Βέβαια έχει και η άλλη την ευθύνη για τον μισό φόνο.

Ή όπως μερικές μητέρες, που δεν έχουνε μυαλό, αν τύχη η κόρη τους να κάνη ένα λάθος, την συμβουλεύουν: «Άντε, θα γίνουμε ρεζίλι, πήγαινε και βγάλτο». Πάει η κοπέλλα και το σκοτώνει το παιδί. Ποιος έχει την ευθύνη; Η μάνα, που είπε αυτήν την συμβουλή. Βλέπετε ένας λόγος τι κακό μπορεί να κάνη; Γι’ αυτό θέλει πάρα πολλή προσοχή στα όσα λέμε. Πόσο πάει να μας υποσκελίση ο διάβολος!….

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Monday, February 12, 2018

Μην αποκάμης. Μαζί με τον Χριστόν μας, θα τα περάσης όλα... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Οι άνθρωποι, παιδί μου, χωρίζονται εις αυτόν τον κόσμον εις καλούς και κακούς, εις πλουσίους και πτωχούς, εις μορφωμένους και αμορφώτους, εις ευγενείς και αγενείς, εις εξύπνους και ανοήτους. Ενώνονται όμως όλοι εις εν σημείον. Εις τον πόνον. Διότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως εις την ζωήν των θα πονέσουν. Καθώς λέγει και το ρητόν: «Τέρας, ει τις ηυτύχησεν δια βίου». Άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ζώμεν εις το βασίλειον του πόνου. 
 
Γνωρίζομεν ότι ο πόνος είναι κάτι το προσωπικόν, που θα χρειασθή κανείς να τον αντιμετωπίση μόνος του. Είναι ο σταυρός του, που οφείλει να τον σηκώση, όπως και ο Σωτήρ του κόσμου, ο Ιησούς, εσήκωσε τον Σταυρόν Του χάριν ημών. Αναπαύου λοιπόν, παιδί μου, εις το πατρικόν χέρι, που αυτόν τον καιρόν σε χειρουργεί με τον πόνον και ηρέμησε. Δέξου ότι ο Θεός, σου τον στέλλει, συμφιλιώσου μαζί του, με τον πόνον, δια να δυνηθής να τον αντιμετωπίσης.
 
Γνωρίζω πόσον δύσκολον είναι αυτό, αλλά σωτήριον, οι άγιοι έχαιρον εις την θλίψιν των, ημείς τουλάχιστον να δεχώμεθα ταύτην με υπομονήν, και ο Θεός δεν θα ξεχάση, έστω και αυτήν την ελαχίστην προαιρετικήν υπομονήν μας εις το θέλημά Του, που εκπροσωπεί ο πόνος.
Συγκέντρωσε, παιδί μου, τας ψυχικάς δυνάμεις, όταν πονάς και προσπάθησε να εννοήσης τον σκοπόν του πόνου, που δι’ αυτού ο Θεός σου ανοίγει τον ουρανόν. Θαρρείς πως εκείνος που αριθμεί τας τρίχας της κεφαλής δεν γνωρίζει το μέτρον του πόνου σου; Ναι, το γνωρίζει. Λοιπόν αναπαύου εμπιστευτικά εις τον ουράνιον Πατέρα μας. Μην αποκάμης. Μαζί με τον Χριστόν μας, θα τα περάσης όλα, καθώς θα γίνης και κληρονόμος Του, εις την άπειρον περιουσίαν του κοινού Πατρός ημών Θεού. Αμήν. 
 
  Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Don’t forget that God sees you and watches you when you are in pain ( Elder Ephraim of Arizona )

When you are in pain, gather the powers of your soul and try to understand what heaven is trying to tell you in this trial of yours. If perhaps you cry from the pain, the tears will cleanse your vision, as it did to Job the much-suffering, and then you, too, will be able to say along with him, “now mine eye hath seen Thee” (Job 42:5 ).

Don’t forget that God sees you and watches you when you are in pain; He perceives even the beating of your heart. Consequently, He will not leave you without consolation and His fatherly protection. Naturally, the saints rejoiced in their afflictions; as for us, let us at least manage to accept affliction or pain patiently.

My child, pray within your heart, and the name of Jesus will become for you a comforting balm so that you can bear this trial of yours in a way which benefits you. You will greatly benefit from this trial if you submit yourself to it patiently. So again I say to you, with the almighty armor of prayer continually approach the omnipotent Lord more often, and you will come to know how He wondrously lifts the burden of pain and marvelously gives rest to sufferers.
Elder Ephraim of Arizona

Thursday, February 8, 2018

Η ευχή, μας ενώνει με τον Χριστόν ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Η ευχή, όσον μας ενώνει με τον Χριστόν, τόσον μας ξεχωρίζει από τον διάβολον. Και όχι μόνον από τον διάβολον αλλά και από το φρόνημα του κόσμου, όπου γεννά και συντηρεί τα πάθη.


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Sunday, February 4, 2018

Η μεγαλυτέρα εκκλησία, που ευφραίνει τον Θεόν να κατοική, είναι εκείνη, που με τα ίδια Του χέρια ελεπτούργησε.. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Η μεγαλυτέρα εκκλησία, που ευφραίνει τον Θεόν να κατοική, είναι εκείνη, που με τα ίδια Του χέρια ελεπτούργησε, η ύπαρξίς μας ολόκληρη, η ψυχή μας, όταν είναι καθαρή. Η καρδιακή καθαρότης συνίσταται, εις το να είναι ο νους απηλλαγμένος κακών σκέψεων, εξ ων πηγάζουν τα κακά και εμπαθή αισθήματα, που επιφέρουν τους εμπαθείς εις το σώμα ερεθισμούς, οπότε αμφότερα, ψυχή και σώμα, μολύνονται και κατά εν ποσοστόν χάνεται η καθαρότης αμφοτέρων και το αμόλυντον. Η πρωταρχική κακή και εμπαθής σκέψις, πρωτίστως δε ταύτης η εμπαθής φαντασία είναι η αφετηρία όλων των ειδών της αμαρτίας. 
 
Κανέν αμάρτημα δεν γίνεται εις την πράξιν, εάν δεν προηγηθή η κακή σκέψις δια της φαντασίας. Άρα λοιπόν, δια να επιτευχθή το μέγιστον των καλών, η καθαρότης εις την κυριολεξίαν της, χρειάζεται να καθαρίσωμεν τον νουν μας, από αμαρτωλάς φαντασίας και σκέψεις. Μόνον έτσι αποκτάται η καθαρότης με σταθερά θεμέλια. Εάν θέλωμεν να κόψωμεν τας κακάς πράξεις, χωρίς την επιμέλειαν των εσωτερικών λογισμών, μάτην κοπιώμεν. Όταν επιμεληθώμεν την καθαρότητα της ψυχής, θα κατοικήση εις αυτήν ο Θεός της δόξης, θα γίνη ναός Του άγιος πολυτελής, ευωδιάζων με το θυμίαμα της αδιαλείπτου ευχής προς Αυτόν.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης 

Οh, how beneficently our God and Father intervenes by means of pain in the life of man, His child! ( Elder Ephraim of Arizona )


Οh, how beneficently our God and Father intervenes by means of pain in the life of man, His child! If man knew the spiritual benefit that pain brings, he would pray to bear all kinds of pain throughout his life in order to deposit spiritual “money”, the money of pain, in the bank of God, in the city above, and to receive the money of blessedness at the time when all souls will receive the wages for labors, pain, and afflictions.

Elder Ephraim of Arizona