Wednesday, May 30, 2018

Μετά φόβου και ευλαβείας να στέκεσαι εις την εκκλησίαν ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Μετά φόβου και ευλαβείας να στέκεσαι εις την εκκλησίαν, διότι αοράτως ο Χριστός μας με τους αγίους αγγέλους παρευρίσκεται. 
Τους προσέχοντας και ευλαβείς, τους εμπιμπλά χάριτος και ευλογίας, τους απροσέκτους κατακρίνει ως αναξίους. 
Προσπάθησε να κοινωνής συχνά όσον το δυνατόν, έχεις το ελεύθερον, διότι η θεία Κοινωνία είναι άριστον βοήθημα δια τον αγωνιζόμενον κατά της αμαρτίας.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Wednesday, May 23, 2018

Να έχης πραότητα, να μη θυμώνης, διότι ο θυμός είναι καρπός εγωϊσμού και ιδίου θελήματος... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Να έχης πραότητα, να μη θυμώνης, διότι ο θυμός είναι καρπός εγωϊσμού και ιδίου θελήματος, ενώ αντιθέτως, η πραότης είναι καρπός ταπεινής καρδίας και εκκοπής του ιδίου θελήματος. Όταν κανείς θυμώνη, χάνει το διακριτικόν ο νους, και ως εκ τούτου χάνει την ισορροπίαν του και παρασύρεται εις άπρεπους λόγους και σχήματα.

Οι άγιοι πατέρες τον θυμόν κυρίως, αν και όλα τα πάθη, τον παρομοιάζουν με την μέθην, διότι όταν μεθύη κανείς, χάνει την αξιοπρέπειάν του και γίνεται γελοίος ενώπιον των συνανθρώπων του, ούτω πως και ο θυμώδης εν καιρώ παραφοράς.
Ο Κύριος, μας λέγει: «Μάθετε απ’ εμού, ότι πράός ειμι και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών» (Ματθ. 11,29 ). 
Δια να εύρωμεν ειρήνην εις την συνείδησίν μας, πρέπει να καταστείλωμεν και να εκριζώσωμεν το θηρίον του θυμού, που φωλεάν έχει τον εγωϊσμόν.
Όταν τύχη και σε ελέγξη το πρόσωπον αυτό, είτε δικαίως, είτε από αδιακρισίαν, σφίξε τον εαυτόν σου, πίεσε τον εσωτερικόν αναβρασμόν, κλείσε το στόμα και άρχισε την ευχήν μέσα σου και θα ίδης αμέσως να πνιγή το θηρίον! Αλλά χρειάζεται αγώνας δια κάθε νίκην.

Όταν νικάσαι από τον θυμόν, να γνωρίζης ότι του έρριξες τροφήν, οπότε εις άλλην περίπτωσιν θα τον ίδης πιο δυνατόν. Όταν όμως τον πνίγης με τον άνωθεν τρόπον, όταν εξαγριώνεται, τότε να γνωρίζης ότι δεν του έρριξες τροφήν, οπότε εις άλλην του εξαγρίωσιν θα είναι πιο αδύνατος, εις την επομένην πιο αδύνατος και σιγά-σιγά θα γίνεται η θεραπεία του.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Sunday, May 20, 2018

Μη δειλιάζετε, μη χάνετε το θάρρος σας, μην αφήνετε το τιμόνι του σκάφους ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Μη δειλιάζετε, μη χάνετε το θάρρος σας, μην αφήνετε το τιμόνι του σκάφους, διότι χάνονται τότε και αι ελάχισται ελπίδες, αλλά με στιβαράς χείρας κρατάτε καλά την προκειμένην ελπίδα εις την αιώνιον ζωήν, διότι εις την τρικυμίαν δοκιμάζεται ο καπετάνιος, ο στρατιώτης εις τον πόλεμον και ο μοναχός εις τους πειρασμούς. 
 
Μη φοβήσθε, διότι έχομεν ακόμη να ανεβούμεν εις πολλάς ανηφόρους οδούς, δια τούτο χρείαν πολλήν έχομεν υπομονής και ανδρείας.
Υπομένετε, παιδιά μου, ό,τι πειρασμούς και αν έχετε, θα παρέλθουν. Σκεφθήτε πόσους και πόσους πειρασμούς υποφέραμεν, όλοι παρήλθον και μας άφησαν ουχί την τυχούσαν ωφέλειαν. Ούτω και όσοι θα μας έλθουν, θα περάσουν και θα μας αφήσουν ανάλογον ωφέλειαν.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Τhe devil, of course, will not remain inactive; he also has his own weapons.( Elder Ephraim of Arizona )


Τhe devil, of course, will not remain inactive; he also has his own weapons.
 Which ones? For instance, he whispers to us: “You can’t do anything. I will throw you down again. Don’t you see the magnitude of this passion, the bulk of that weakness? Bear in mind that I’m not defeated so easily and that I’m not about to retreat. Besides, what have you achieved until now? Nothing! Nor will I ever let you do anything in the future. All your efforts are going to waste. I am invincible. Don’t you see my might?” And at once he displays filthy fantasies with intensely powerful carnal pleasure. He seems armed like a scorpion. And then he makes the struggler think that it is impossible for him to escape and that he should put up his hands and surrender! These and countless other things does the insidious instigator craftily display. So, onward! 

Let us expose the lie of his traps, and let us reveal the rustiness of his weapons. The warrior of the mighty God, trusting in Christ’s invincible power and actually feeling it, begins the serious battle courageously, raising the banner of the awesome cross and armed with the name of Jesus which is dreadful to the demons. He calls upon it constantly and vigorously, and thus keeps the imagination from giving in to the insidious and silly assaults of the devil, while always reflecting on death, judgment, hell, the delight of paradise and eternal glory beside Jesus, the feats of the saints, and so on and all this is like ammunition supplying power to prayer! Then despair, negligence, egotism, and depravity are put to flight, the struggler is filled with zeal, and Satan’s exaggerations collapse and burst like a thin balloon.

Elder Ephraim of Arizona

Wednesday, May 16, 2018

Όπως ο Θεός είναι οικτίρμων και συγχωρεί τους πάντας... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )


Όπως ο Θεός είναι οικτίρμων και συγχωρεί τους πάντας, ούτω και ημείς οφείλομεν, να ομοιάζωμεν τω Δεσπότη Θεώ και να συγχωρώμεν εκ καρδίας, εκείνους όπου μας έπταισαν. Διότι όπως το παιδί σώζει τους χαρακτήρας των γονέων του, ούτω και ημείς χρεωστούμεν να ομοιάζωμεν εις τους ψυχικούς χαρακτήρας με τον Άγιον Πατέρα μας Θεόν.
Ας υπομείνωμεν τους θλίβοντας ημάς, διότι και ο Χριστός μας, υπέμεινε τους ποικίλους ονειδισμούς των αμαρτωλών ένεκεν της προς ημάς αγάπης Του.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Saturday, May 12, 2018

Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεόν ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )


Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεόν, ου μη στερηθή των ευλογιών του Θεού, και στόμα που γογγύζει και πληγώνει τον μέγαν Ευεργέτην Του, είναι αδύνατον να μη τον παιδεύση ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το είναι μας. Αυτός μας χορηγεί την ζωήν. Αυτός μας την διατηρεί με την ποικίλην θείαν Του πρόνοιαν. Αυτός, εχθρούς όντας πρότερον, δια του θανάτου του Υιού Αυτού μας κατήλλαξε και μας έκανε υιούς και κληρονόμους της βασιλείας Του! 
Αυτός μας καθαρίζει και αγιάζει δια μέσου των αγίων Του Μυστηρίων! Αυτός μας δίδει την ουράνιον και αγιωτάτην βρώσιν και πόσιν, δηλαδή το Πανάγιόν Του Σώμα και το Τίμιον Αίμα Του! Αυτός άγγελον επέστησε φύλακα εις όλην την ζωήν μας! Αυτός θα παραλάβη και την ψυχήν μας και θα την οδηγήση εις την αιώνιον κληρονομίαν! Αλλά τι ποιώ; Επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενον, θα ευρεθώ ματαιοπονών, θέλοντας να μετρήσω την άμμον της θαλάσσης, τας απείρους ευεργεσίας του καλού μας Θεού! 
Κατόπιν λοιπόν τόσων αμετρήτων αγαθών να έχωμεν και γογγυσμών! Ω Θεέ μου, πάριδε την ημών αγνωμοσύνην και διάνοιξον ημών τον νουν, ίνα εννοήσωμεν το τι μας εχάρισεν η πατρική Σου καρδία και αποδώσωμεν μικράν ευχαριστίαν, όπως εύρωμεν συγγνώμην και έλεος.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Wednesday, May 9, 2018

There is no sin which surpasses the compassion of God. ( Elder Ephraim of Arizona )


Concerning the sorrow which you have in your soul because of your sins, it is good and beneficial. Only when it leads you to despair, then it is clearly demonic. Immediately turn toward hope and say: “Since I repent for everything, I hope that everything I have done is forgiven. 

There is no sin which surpasses the compassion of God. However great the sins may be, when they come to repentance they are dissolved. Oh, the depth of the humility, forbearance, and compassion of the Lord!
 
May all those who are laden with a heavy sentence take courage, for there is a God Who does not consider whatever evil we may have done to Him. He forgives all sins, if only we sincerely repent. Endure the trials, my child, and it will turn out well for you. Patience—yes, patience: this will open the gates of paradise for us.


Elder Ephraim of Arizona

Ο Χριστός μας αοράτως σε βοηθεί κρυφία χειρί, ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Μη φοβού, μηδέ δειλιάτω η καρδία σου, ο Χριστός μας αοράτως σε βοηθεί κρυφία χειρί, σε δοκιμάζει δια να σου δώση την χάριν Του.
Όσον γεωργείται η γη της καρδίας και όσον πιο βαθειά ο γεωργός βάζει το αλέτρι, τόσον περισσότερον καρπόν θα δώση το χωράφι εις τον καιρόν του. 
Ούτω κάνει και ο μέγας γεωργός, ο Θεός, την ψυχήν μας. 
Μας αφήνει να έρχονται πειρασμοί και θλίψεις και πόνος και στενοχωρία, να εισέρχωνται βαθειά εις την καρδίαν και πολλάκις να ευρισκώμεθα εις αδιέξοδον, το πώς θα τα καταφέρωμεν με αυτόν ή εκείνον τον πειρασμόν, και πάσχει και οδυνάται ο άνθρωπος, αλλά εις τους αγαπώντας τον Θεόν, συνεργεί ο Θεός να γίνωνται εις αγαθήν έκβασιν.
 
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Sunday, May 6, 2018

Elder Ephraim's monasteries(North America) - Μοναστήρια Γέροντας Εφραίμ ( βόρεια Αμερική)The 17 Monasteries of Elder Ephraim in North America Τα 17 μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμ στη Βόρεια Αμερική 1. Holy Monastery of the Nativity of the Theotokos Saxonburg, PA 2.Holy Monastery of St. Kosmas Aitolos Bolton, Ont. 3. Holy Monastery of Panagia Parigoritissa Brownsburg (Chatham), Quebec 4.Holy Monastery of St. John Chrysostomos Pleasant Prairie, WI 5. Holy Protection Monastery White Haven, PA 6. Holy Monastery of the Theotokos, the Life-Giving Spring Dunlap, CA 7. Holy Monastery of St. John the Forerunner Goldendale, WA 8.Holy Monastery of St. Anthony Florence, AZ 9. Holy Archangels' Monastery Kendalia, TX 10. Holy Monastery of Panagia Vlahernon Williston, FL 11. Annunciation Monastery Reddick, FL 12. Holy Trinity Monastery Smith Creek, MI 13. Holy Monastery of Panagia Prousiotissa Troy, NC 14. Panagia Pammakaristou Lawsonville, NC 15. Holy Monastery of St. Nektarios Roscoe, NY 16. Holy Transfiguration Monastery Harvard, IL 17. Holy Monastery of St. Paraskevi Washington, TX

https://www.youtube.com/watch?v=Y1_FGuk0cxs&t=0s&list=PL6E1YPgMbbGk-uvbl8q4EzKT_idmGewAl&index=43

Thursday, May 3, 2018

Ο Χριστός, μας επρόσταξε να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης )

Ο Χριστός, μας επρόσταξε να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας εβδομηκοντάκις επτά της ημέρας, πόσον μάλλον Αυτός, η άβυσσος της συγχωρήσεως!
 Εάν ηδύνασο να μετρήσης τας σταγόνας της βροχής και τους κόκκους της άμμου, τότε θα ηδύνασο να μετρήσης μικρόν την άπειρον ευσπλαχνίαν ενός απείρου Θεού.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης