Monday, November 12, 2018

Ούτω οικονόμησεν ο Θεός, δια να ψηνώμεθα εις τους πειρασμούς και να γινώμεθα άξιοι της βασιλείας των ουρανών. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )


Ούτω οικονόμησεν ο Θεός, δια να ψηνώμεθα εις τους πειρασμούς και να γινώμεθα άξιοι της βασιλείας των ουρανών. Κανείς δεν εισήλθεν εις τον Ουρανόν δίχως πειρασμούς, πλην θέλει υπομονήν καθ’ όλα. 
Μην αγανακτής, δεν σε ωφελεί, μήτε καλόν παράδειγμα γίνεται αυτό. Ναι, δεν λέγω, πως δεν θα στενοχωρηθώμεν εις τους πειρασμούς, καθώς και όποιος εγχειρίζεται, πονεί, πλην επειδή δεν γίνεται διαφορετικά, δια να ίδη την υγείαν του, υπομένει. Ούτω και ημείς στενοχωρούμεθα, ενίοτε χάνομεν δι’ ολίγον την υπομονήν μας, αλλά ας συνερχώμεθα το συντομώτερον εις την υπομονήν, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Wednesday, November 7, 2018

Desert Monks: The Orthodox Brotherhood of St. Anthony in Arizona ( Full Documentary )In 1995, a few Orthodox monks left Mount Athos in Greece and came to the US to start an Orthodox Monastery in the middle of the Arizona desert.

We visited Saint Anthony's, the monastery built a few miles outside of the town of Florence. There, in the harsh Arizona desert, the monks have established a brotherhood that today has 56 monks.

Leading a life of celibacy and fasting, Orthodox monks say “their job is to repent and save their souls.”

Monks almost never speak on camera, so watch our short doc, a unique opportunity to learn more about the world of monasticism and the story of one of the first Orthodox monasteries in America.


Sunday, October 28, 2018

Ο Χριστός, μας επρόσταξε να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας εβδομηκοντάκις επτά της ημέρας... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Ο Χριστός, μας επρόσταξε να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας εβδομηκοντάκις επτά της ημέρας, πόσον μάλλον Αυτός, η άβυσσος της συγχωρήσεως! 
Εάν ηδύνασο να μετρήσης τας σταγόνας της βροχής και τους κόκκους της άμμου, τότε θα ηδύνασο να μετρήσης μικρόν την άπειρον ευσπλαχνίαν ενός απείρου Θεού.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης 

Wednesday, October 24, 2018

Ας είμεθα πάντοτε προσεκτικοί και έτοιμοι δια το ανεπίστροφον ταξίδιον του Ουρανού. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )


Ο καιρός της παρούσης ζωής παρέρχεται ανεπαίσθητα, αθόρυβα και το ποινικόν κάθε ανθρώπου βαρύνεται με την πάροδον του χρόνου, χωρίς τούτο να γίνεται αντιληπτόν απ’ αυτόν τον ίδιον. Κάποια ημέρα θα το εννοήση και θα απορήση και θα είπη: Άράγε που ήταν τόσα αμαρτήματα συναγμένα και εγά ο τάλας τα ηγνόουν; Οίμοι, τον ταλαίπωρον, τι με περιμένουν τώρα! Πως θα περάσω τα τελώνια!
Ναι, παιδί μου, τοιουτοτρόπως θα μας συμβούν εις όλους μας. Μόνον τώρα ας ετοιμασθώμεν το γρηγορώτερον, διότι δεν γνωρίζομεν ποίαν ημέραν και ώραν θα έλθη ο Κύριος να μας κτυπήση την θύραν της ψυχής μας, δια να μας καλέση προς απολογίαν. Ας είμεθα λοιπόν πάντοτε προσεκτικοί και έτοιμοι δια το ανεπίστροφον ταξίδιον του Ουρανού.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Friday, October 19, 2018

Δεν υπάρχει άνθρωπος, που να μην έχει και κάτι που να τον θλίβη. ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Δεν υπάρχει άνθρωπος, που να μην έχει και κάτι που να τον θλίβη. Θλίβονται και οι ευσεβείς χριστιανοί, μα έχουν εις το βάθος της ψυχής των και την ελπίδα ότι μίαν ημέραν αι θλίψεις αι πολλαί θα τους προξενήσουν και την μακαρίαν ανάπαυσιν. Χωρίς θλίψεις και βάσανα ας μη περιμένη κανείς ανάπαυσιν εις την πέραν του τάφου ζωήν, η ζωή εκείνη είναι των κοπιασάντων και των πεφορτισμένων το βάρος της παρούσης ζωής. Ένας όσιος Πατήρ ήτο πάντοτε φιλάσθενος και όταν ετύγχανε να υγιαίνη και να παρατείνεται η υγεία, έλεγεν εις τον Θεόν: «διατί, Θεέ μου, με εγκατέλειψες και ζω με ευτυχίαν; Δεν είμαι άξιος της αγάπης Σου, να πάσχω μικρόν δια την αγάπην Σου;».
Βέβαια είχαν οι άγιοι και πολλήν χάριν και δύναμιν ψυχής και έχαιρον θλιβόμενοι, αλλά ημείς, πρώτος εγώ, υποφέρομεν, ενίοτε σπάζει και η υπομονή, αλλά ας έχη δόξαν ο Θεός, που μας φωτίζει και μετανοούμεν και διορθωνόμεθα. «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής»
( Ματθ. 26,41 ).

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Thursday, October 11, 2018

Ταύτας τας εσχάτας ημέρας, όπου τα χνώτα του Αντιχρίστου μολύνουν γην και θάλασσαν... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )


Ταύτας τας εσχάτας ημέρας, όπου τα χνώτα του Αντιχρίστου μολύνουν γην και θάλασσαν και πάσαν πνοήν ζωής, ως δρόσον χάριτος αναψύχουσαν, ως αύραν Προφήτου Ηλιού αναρριπίζει ο Θεός την ενέργειαν της νοεράς προσευχής εις τα στήθη και την καρδίαν της Εκκλησίας, ως αντίδοτον ψυχικής και σωματικής υγείας και σωτηρίας δια τας ημέρας που έρχονται και θα έλθουν.


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Sunday, October 7, 2018

Σαρκικού και Αοράτου Πολέμου των Δαιμόνων... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Δια μέσου παγίδων διαβαίνομεν πολλών και δεν επιτρέπεται να συμβαδίζωμεν με την ραθυμίαν δια να αποφύγωμεν τους βρόχους, νηφαλίους επιστήσωμεν οφθαλμούς εικονίζοντες εαυτούς ως πολυόμματα Χερουβείμ, ίνα καταγελώντες την κακότεχνον σκευωρίαν του σατανά και αναφερόμενοι με τας πτέρυγας των θεϊκών λογισμών ανά τον πνευματικόν αιθέρα, την υγείαν των ψυχών μας προσφέρομεν εις τον εν ουρανοίς κατοικούντα Θεόν ως θυμίαμα ευάρεστον. 
Καθώς η υγεία των τέκνων χαράς πρόξενος γίνεται εις τους γεννήτορας, ούτω και εις τον καλόν μας Θεόν-Πατέρα. Η χαρά Του είναι, όπως ημείς υγιαίνωμεν εις την ψυχήν μας.


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης 

Saturday, September 29, 2018

Γέροντα, ο κόσμος, εμείς, είμαστε σε μια δύσκολη θέση με όλα αυτά που γίνονται και ακούμε. Υπάρχει φόβος... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Συνομιλήτρια : 
Γέροντα, ο κόσμος, εμείς, είμαστε σε μια δύσκολη θέση με όλα αυτά που γίνονται και ακούμε. Υπάρχει φόβος...

Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ : 
Ναι, διαισθανόμαστε ότι θα γίνουν καταστροφικά πράγματα και γίνονται καθημερινά, Γι’ αυτό τρέχουμε στα μοναστήρια και στις εκκλησίες, αλλά δεν πρέπει να έχουμε φόβο. Για σκεφτείτε , αν ένα τάγμα αγγέλων έγιναν δαίμονες και κάνουν τόση ζημιά, τι βοήθεια μας προσφέρουν τα εννέα τάγματα των αγγέλων.

Μια φορά είδα τον Χριστό στο θρόνο του και δίπλα την Παναγία μας και τα τάγματα των αγγέλων και των αγίων. Περιμένανε το νεύμα του Χριστού μας για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα στη νέα κατάσταση.
Όταν γεμίζουμε συνεχώς την καρδιά μας με τον Χριστό καθημερινά δυναμώνει η πίστη μας και όλα τα αντιμετωπίζουμε. Η Παναγία μας, παρακαλεί για μας και δέεται συνεχώς, να έχουμε δύναμη και αισιοδοξία.
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Since Christ is the light of the world, those who do not see Him, who do not believe in Him, are all most certainly blind. ( Elder Ephraim of Arizona )

Since Christ is the light of the world, those who do not see Him, who do not believe in Him, are all most certainly blind. Conversely, all who strive to practice the commandments of Christ walk in the light; they confess Christ and venerate and worship Him as God. 
Whoever confesses Christ and regards Him as his Lord and God is strengthened by the power of the invocation of His name to do His will. But if he is not strengthened, it is evident that he confesses Christ only with his mouth, while in his heart he is far from Him.

Elder Ephraim of Arizona

Sunday, September 23, 2018

Μακάριοι οι πνευματικοί φιλόσοφοι του Θεού ... ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Όλα θα παρέλθουν και εις το μηδέν θα καταλήξουν, ενώ το έργον το εν τω Θεώ ειργασμένον, θα μείνη μαζί με την ψυχή του εργάτου, ίνα εσθίη εξ αυτού ζωήν αιώνιον.

Μακάριοι οι πνευματικοί φιλόσοφοι του Θεού, όπου δίδουν πρόσκαιρα και θησαυρίζουν αιώνια, ίνα, όταν απέλθωσιν, εύρωσιν εις την τράπεζαν του Θεού τους θησαυρούς των συν τόκω. 
Μακάριοι οι καθαρίζοντες τας καρδίας αυτών από τα ζιζάνια της αμαρτίας γεωργούντες τον αγαθόν σπόρον, διότι θα έλθη καιρός εύθετος, που θα θερίσουν στάχυας αειζωίας! 
Μακάριοι οι σπείροντες δάκρυα μετά πνευματικής νηστείας, δηλαδή πεινώντες αεί και διψώντες τα καλά έργα, διότι θα θερίσουν χαράν αιωνίαν!

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης